MICROGREENS: WHAT YOU NEED
MICROGREENS: WHAT YOU NEED

MICROGREENS: WHAT YOU NEED

อันดับแรกที่ต้องคำนึงถึง คือ เมล็ดพันธุ์ที่บริสุทธิ์ ไม่มีการเจือปนของสายพันธุ์

อุปกรณ์เพาะ ควรใช้ขนาดพอดีและ เหมาะสมกับปริมาณและชนิดพืชที่เพาะ เพื่อให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดี วัสดุเพาะควรใช้วัสดุที่เป็น organic และระบายน้ำได้ดี อุปกรณ์เพาะ อาจใช้กระถาง ถาดเพาะ ตะกร้า ได้

แสง ผักไมโครกรีนMicrogreens หากได้รับช่วงแสงที่เหมาะสม จะทำให้ผักไมโครกรีนมีสีสันที่สวยงามน่ารับประทาน สามารถให้แสงด้วยหลอดฟลูออเรสเซ้นต์ หรือ ให้ได้รับแสงแดดก็ได้ โดยช่วงแสงที่ผักไมโครกรีนต้องการคือ daylight ระหว่าง 12-16 ชั่วโมง