สินค้าและอาหารที่เราทาน หรือใช้กันอยู่ทุกวันนี้ ล้วนมีสารพิษเจือปนไม่มากก็น้อย มาตรฐานGAP หรือ Global gab ช่วยเป็นตัวยืนยันถึงความปลอดภัยในการบริโภคอาหารดังกล่าว อาหาร หรือสินค้าใดที่ต้องขอGAP แค่เลี้ยงหมู เลี้ยงไก่ ต้องขอGAP หรือไม่ ขอGAPมีประโยชน์ต่อผู้ผลิตและผู้บริโภคอย่างไร ติดตามกันได้เลยคะ

มาตรฐาน GAP เป็นมาตรฐานที่ครอบคลุมการผลิตสินค้าเกษตรอย่างครบวงจร ตั้งแต่ปัจจัยการผลิต การผลิต การเก็บเกี่ยว การจัดการหลังการเก็บเกี่ยว การบรรจุหีบห่อ และการขนส่งการผลิต สาหรับการผลิตสินค้าเกษตร 3 ประเภท ได้แก่

  1. พืชผล เช่น ผัก ผลไม้ ชา กาแฟ ฝูาย ฯลฯ
  2. ปศุสัตว์ เช่น วัวควาย แกะ หมู ไก่ ฯลฯ
  3. สัตว์น้า เช่น ปลาน้าจืดประเภทลาตัวยาวมีเกล็ด ดังเช่น ปลาแซลมอน และปลาเทร้าท์ กุ้ง ปลาสังกะวาด ปลานิล ฯลฯ

การขอGAP นั้น เป็นเครื่องยืนยัน ความปลอดภัยในการเลือกซื้ออาหารของผู้บริโภค เพื่อให้ผู้บริโภคมั่นใจในการเลือกซื้ออาหาร

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here