มือใหม่ปลูกผักไมโครกรีนเริ่มจากอะไรดี?
ผักไมโครกรีนมีหลากหลายชนิด แต่ละชนิดมีความยาก ง่ายต่างกันไป แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มดังนี้
1.ง่าย ได้แก่
Arugula
Bok Choy/Pak Choi
Broccoli
Buckwheat.
Cabbage
Cauliflower
Chia
Chinese Mustard
Endive.
Kale
Kohlrabi
Lettuce
Mustard
Red Clover
Tatsoi
Sunflower
Wheatgrass

2.ปานกลาง ได้แก่
Anise
Celery Leaf
Coriander
Dill
Fennel
Fenugreek
Leek
Peas
Sorrel
Spinach

3.ยากที่สุด ได้แก่
Amaranth
Basil
Beets
Chard
Chives
Cilantro
Cress
โดยพืชบางชนิด hypocotyl เจริญเติบโตเต็มที่ก็สามารถเก็บเกี่ยวได้แล้ว บางชนิดเก็บเกี่ยวได้เมื่อเริ่มเห็นใบจริง บางชนิดต้องรอจนเป็นต้นกล้าขนาดเล็กจึงจะเก็บเกี่ยวได้ ดังนั้นการเริ่มต้นของมือใหม่ควรเลือกปลูกพืชชนิดที่ง่ายก่อน ดีที่สุด จะได้มีกำลังใจในการปลูกชนิดที่ยากต่อไป