Plant factory research
Plant factory research

ชื่องานวิจัย Plant Factory
ที่มา /ความสาคัญงานวิจัย
เทคโนโลยีโรงงานผลิตพืช หรือ Plant Factory เป็นเทคโนโลยีการผลิตพืชในระบบปิดหรือกึ่งปิด ที่ สามารถควบคมุสภาพแวดล้อมต่างๆ ให้มีความเหมาะสมต่อการเจริญเติบโตของพืช ซึ่งเทคโนโลยีดังกล่าวเป็น เทคโนโลยีที่พฒันาจากองค์ความรู้แขนงต่างๆทั้งด้านสรีรวิทยาพืชการเกษตรวิศวกรรมรวมถึงการจัดการ เทคโนโลยี ทาให้มีศักยภาพที่จะพัฒนาให้เป็นรูปแบบการทาฟาร์มในอนาคตของประเทศไทย (Future Farm in Thailand) โดยระบบนี้สามารถปลูกพืชได้มากกว่า 10 ชั้น (ขึ้นกับชนิดของพืช) ซึ่งจะเป็นการใช้พื้นที่ให้เกดิ ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสาหรับผู้ที่มีพื้นที่จากัด
ประเทศไทยจะนาเอาเทคโนโลยี Plant Factory มาประยุกต์ใช้ในการปลูกพืชที่มีสารมูลค่าสูง โดยเฉพาะ อย่างยิ่งพืชในกลุ่มสมุนไพรซึ่งเทคโนโลยีนสี้ามารถควบคมุปัจจัยต่างๆเช่นช่วงคลื่นแสงความเข้มแสงอุณหภูมิ ความชื้นแร่ธาตุต่างๆและปริมาณก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ซึ่งเป็นปัจจัยหลักที่พชืใช้ในการเจริญเติบโตโดย เลือกใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกาเนิดของแสง เนื่องจากให้ความร้อนน้อยกว่าหลอดฟลูออเรสเซนต์ ประหยัดไฟ มากกว่า และสามารถเลือกสีของแสงตามความเหมาะสมของต้นพืชได้
จุดเด่นของงานวิจัย
• ใช้หลอดไฟ LED เป็นแหล่งกาเนิดของแสง ให้ความร้อนนอ้ ย ประหยัดไฟ และสามารถเลือกสีของแสง ตามความเหมาะสมของต้นพืช
• สามารถผลิตพชื ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงทั้งด้านอัตราการผลิต (ผลผลิตต่อพื้นที่ต่อเวลา) และการใช้ ทรัพยากรในการผลิต จึงสามารถให้ผลผลิตสูงมากขึ้น 10 เท่าตัว
• เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและตอ่ มนุษย์ เพราะช่วยลดการใช้สารเคมีกาจัดศัตรูพืช วัชพืช และโรคพืช ทาให้ ผลิตภัณฑ์จากพืชที่ผลิตได้จากระบบนี้ปราศจากสารพิษ
• ลดการใช้ทรัพยากรน้าและธาตุอาหาร โดยใช้น้าเพียง 10%และใช้ปุ๋ยเพียง 25% เมื่อเปรียบเทียบกับการ ปลูกพืชแบบดั้งเดิม
• สามารถปลูกพชื ได้ในทุก ๆ สภาพอากาศ และในทุกๆ พื้นที่ รวมทั้งไม่ไดร้ ับผลกระทบที่ก่อให้เกิดความ เสียหายจากภัยธรรมชาติ
• มีระยะการเกี่ยวเกี่ยวที่สั้นลง และมีอายุหลังการเก็บนานขึ้น ทาให้ช่วยลดต้นทุนการขนส่ง

•สามารถเพิ่มคณุภาพของพืชด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลผลิตเช่นการเพิ่มวิตามินสารต้านอนุมูลอิสระ รวมทงั้สารสกดัที่ใช้เป็นยารักษาโรค
• มีศักยภาพการตลาดที่มีความเติบโต ในด้านการผลิตพืชเชิงอุตสาหกรรม ป้อนอุตสาหกรรมยา เวชสาอาง และการผลิตพชืที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงหรือfunctionalfoodสาหรับผู้ป่วยและการป้องกันโรค รวมทั้งการผลิตพืชมูลค่าสูง ที่ไม่สามารถปลูกได้ในระบบปกติ
• ปัจจุบันมีการลงทุนการผลิตพืชในระบบ Plants Factory ในอัตราก้าวกระโดด และมีแนวโน้มสูงขึ้นทั่ว โลก
(* ค่าใช้จ่ายในการลงทุนทา LED Plant Factory อยู่ที่ประมาณ 127,000 บาท/ตารางเมตร โดยสามารถสร้าง รายได้ปีละประมาณ 75,000 บาท/ตารางเมตร)
• เป็นการส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่หันมาสนใจการเกษตรที่เป็นยุทธศาสตร์หลกั ของชาติและกลับสู่ภูมิลาเนา เพื่อพัฒนาถิ่นกาเนิดสร้างภูมิสังคมที่แข็งแรงตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติอีกด้วย
ภาพประกอบ