OLYMPUS DIGITAL CAMERA

ทางเลือกของเกษตรกรที่จะทำให้เราอยู่รอดได้กับเศรษฐกิจยุคนี้ จะมีวิธีการอย่างไร วันนี้ KASET+ มีคำแนวคิดการพัฒนาระบบการเกษตร เพื่อเป็นแนวทางในการทำอาชีพเกษตรกรของตนเองทีทำมานานให้อยู่รอด เมื่อเจอวิกฤตทางสังคมแบบนี้ และสามารถที่จะพัฒนาอาชีพต่อไปให้ลูกหลาน และเป็นที่ยอมรับของสังคมโลกได้ อาจเปลี่ยนแนวคิดทำให้เกษตรกรหลายท่าน ให้มีแนวทางดีขึ้น 

ทางเลือกทางรอดของเกษตรกรไทย ต้องพึ่งตนเอง อย่าหลงกลเข้าไปสู่กับดัก  กับดักความเคยชิน จะอาจทำให้ท่านเสียโอกาสในการทำการค้า หรือส่งต่อผลผลิตดีๆ ของท่านออกสู่ตลาด   อย่าตกเป็นทาสพ่อค้าคนกลาง เพราะเราสามารถส่งผลิตผลของเราถึงมือลูกค้าได้โดยไม่ผ่านพ่อค้าคนกลาง

อย่ากลัวการเปลี่ยนแปลง  ทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงย่อมมีสิ่งดีๆ เกิดขึ้นเสมอ ทุกครั้งที่่เกษตรกรมีการเปลี่ยนแปลงการจัดการแปลง หรือกรรมวิธีต่างๆในฟาร์ม จะทำให้เกิดผลลัพธ์ที่ต่างออกไปจากเดิมเสมอ  สำหรับชาวสวน ที่่ต้องการก้าวออกมาจากจุดเดิม ต้องการพัฒนาฟาร์มของตนเองให้ก้าวหน้า เพื่อนำผลผลิตตนเองออกสู่ตลาดได้อย่างมีคุณค่า มีการรับประกันคุณภาพของผลผลิต KASET+ แนะนำระบบการจัดการคุณภาพ GAP พืช

คุณสมบัติของเกษตรกร

ต้องเป็นเจ้าของหรือผู้ถือสิทธิในการดำเนินการผลิตหรือเป็นผู้ได้รับมอบหมาย จากเจ้าของหรือผู้ถือครองสิทธิในการดำเนินการผลิต ให้ดำเนินการผลิตพืชที่ระบุในแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มตามระบบการจัดการ คุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช
เป็นผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนราษฏร์ กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย เป็นผู้ที่มีความรู้ ความสามารถ และเข้าใจกระบวนการผลิต พืชที่ระบุในแบบคำร้องขอใบรับรองฟาร์มตามระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช เห็นด้วยโดยไม่มี
ข้อขัดแย้งกับนโยบายคุณภาพและวัตถุประสงค์คุณภาพที่ระบุในเอกสารระบบการจัดการคุณภาพ : GAP พืชที่ขอการรับรอง ต้อง ผ่านการอบรมหลักสูตรระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืชที่กรมวิชาการเกษตรกำหนด

หน้าที่ความรับผิดชอบ

เกษตรกรต้องปฏิบัติตามและหมั่นปรับปรุงฟาร์มและกระบวนการผลิตให้ครบถ้วนตาม ระบบการจัดการคุณภาพการปฏิบัติทางการเกษตร ที่ดีสำหรับพืช เกษตรกรต้องควบคุมดูแลและเอาใจใส่ตรวจสอบฟาร์มและกระบวนการผลิตของตนเองให้ อยู่ในระบบการจัดการคุณภาพ : การปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสำหรับพืช กรณีมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นภายในฟาร์มเช่นการเปลี่ยนผู้ปฏิบัติงานเป็นต้น เกษตรกรต้องให้ความสนใจงานในจุดนั้นเป็นกรณีพิเศษหากไม่แน่ใจว่าจะเป็นไปตามระบบให้นัด หมายที่ปรึกษาหรือคณะผู้ตรวจรับรองไปให้คำปรึกษา
หรือตรวจประเมินต่อไป

ขอบคุณข้อมูลจาก กรมวิชาการเกษตร

by KASET+

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here