“กัญชา กัญชง” เป็นพืชชนิดหนึ่งที่หลายคนเฝ้ารอให้มีการอนุญาตปลูก จำหน่าย และพกพาติดตัวได้อย่างถูกกฎหมายในไทย ซึ่งกระทรวงสาธารณสุขก็ได้ประกาศ เรื่อง ระบุชื่อยาเสพติดให้โทษในประเภท 5 ส่งผลให้ กัญชา กัญชงไม่เป็นยาเสพติดประเภท 5 อีกต่อไป มีผลบังคับใช้ในวันที่ 9 มิถุนายน 2565

วิธีจดแจ้งปลูกกัญชา

  • เข้าสู่เว็บไซต์ http://plookganja.fda.moph.go.th/ หรือแอปพลิเคชั่น ปลูกกัญ สามารถดาวน์โหลดได้ทั้ง iOS และแอนดรอยด์
  • ทำการลงทะเบียน
  • จดแจ้งตามวัตถุประสงค์
  • รับเอกสารจดแจ้งอิเล็กทรอนิกส์

นำเข้าผลิตภัณฑ์กัญชา กัญชง ได้หรือไม่

เนื่องจากกัญชา กัญชง ไม่ถูกจัดเป็นยาเสพติดประเภท 5 แล้ว การนำเข้าจึงไม่ต้องขออนุญาตนำเข้าตามประมวลกฎหมาย แต่ต้องดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยพิจารณาจากวัตถุประสงค์การใช้งานบนฉลากผลิตภัณฑ์หรือความมุ่งหมายของผู้ผลิต ดังนี้

  • กรณีอาหาร จัดเป็นอาหารห้ามนำเข้าตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 424 พ.ศ.2564 ที่ออกตามมาตรา 6(8) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกตั้งแต่ 6 เดือนถึง 2 ปี และปรับตั้งแต่ 5,000 บาท ถึง 20,000 บาท
  • กรณีเครื่องสำอาง จัดเป็นเครื่องสำอางที่ห้ามนำเข้าตามประกาศ ที่ออกตามความในมาตรา 6(1) ผู้ฝ่าฝืนมีโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 200,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามความในพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558
  • กรณีการนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพอื่น เช่น ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้ดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยผลิตภัณฑ์นั้น ๆ

ปลูกกัญชา กัญชงเพื่อจำหน่ายทำอย่างไร

อย่างไรก็ตามการจดแจ้งปลูกกัญชา กัญชงในครั้งนี้ เป็นการปลูกในครัวเรือนเพื่อใช้ประโยชน์ทางการแพทย์เท่านั้น ส่วนการปลูกเชิงพาณิชย์ ทางกระทรวงสาธารณสุข ยังไม่มีไกด์ไลน์สำหรับการปลูกกัญชาเชิงพาณิชย์ ในช่วงก่อนที่ พ.ร.บ. จะบังคับใช้ แต่ตามร่างพระราชบัญญัติกัญชา กัญชง พ.ศ. … การปลูกเพื่อจำหน่ายมีแนวปฏิบัติดังนี้

ผู้ผลิต นำเข้า ส่งออก หรือขาย ต้องขออนุญาตจากเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) หรือผู้ซึ่งเลขาฯ อย. มอบหมาย โดยใบอนุญาตแต่ละชนิดจะมีค่าธรรมเนียมตั้งแต่ 5,000 – 100,000 บาท ขึ้นอยู่กับชนิดใบอนุญาต เช่น ใบอนุญาตปลูก ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ใบอนุญาตสกัด ค่าธรรมเนียม 50,000 บาท ใบอนุญาตจำหน่าย ค่าธรรมเนียม 5,000 บาท เป็นต้น

สำหรับผู้ที่ผลิต นำเข้า ส่งออก ขาย โดยไม่มีใบอนุญาต จะต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 3 ปี หรือปรับไม่เกิน 300,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ

ผู้ที่มีใบอนุญาตเดิมที่ออกตามกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครอง ซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ กัญชง พ.ศ. 2563 และกฎกระทรวงการขออนุญาตและการอนุญาต ผลิต นำเข้า ส่งออก จำหน่าย หรือมีไว้ครอบครองซึ่งยาเสพติดให้โทษประเภท 5 เฉพาะ กัญชา พ.ศ. 2564 ให้ถือเป็นใบอนุญาตตาม พ.ร.บ.ใหม่นี้ และใช้ได้จนสิ้นอายุใบอนุญาต

กระจายกล้ากัญชา 1 ล้านต้น

นอกจากนี้ ในวันที่ 9 มิถุนายน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะกระจายต้นกล้ากัญชา 1 ล้านต้น เป็นต้นพันธุ์ให้กับประชาชน โดยกระทรวงเกษตรฯตั้งเป้าเป็นศูนย์กลางการวิจัยและพัฒนาสายพันธุ์กัญชาและกัญชง ตลอดจนเทคโนโลยีการผลิตแบบครบวงจร

ที่มา: ประชาชาติธุรกิจ